Stein O. Nes

Stein O. Nes driver i dag egen virksomhet innenfor jernbanefaglig rådgivning og er assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS. Han er utdannet sosialøkonom og har arbeidet med samferdsel i 38 år. Først som utreder og embetsmann i Samferdselsdepartementet hvor jernbane har vært et sentralt ansvarsområde. Har hatt administrativt ansvar for utarbeidelse av langtidsplaner (Stortingsmeldinger) for jernbane., vært sekretariatsleder for Killi-utvalget som vurderte organiseringen av NSB. Stein hadde et særlig ansvar for de samfunnsøkonomiske analyser knyttet til Gardermoprosjektet, samt arbeidet med organisering av dette arbeidet og organisering av tiltakshavernes organisasjon, f.eks arbeidet med å etablere NSB Gardermobanen AS og Oslo Hovedflyplass AS. Han har også arbeidet med Stortingsmelding om Postverkets organisering og ledet utvalgsarbeid med samordning av post- og bankgiro.

Stein har arbeidet som konserndirektør i NSB , innehatt flere direktørstillinger i Jernbaneverket og hatt overordnet ledelsesansvar for større omorganiseringer i Jernbaneverket. Han har også hatt ansvaret for å lede arbeidet med security i jernbanesektoren. Han har vært styreleder for internstyrer i Jernbaneverket. Styreleder i Bane Tele AS og møtende varamedlem til styret for Flytoget. Han har hatt en ledende rolle i Jernbaneverket i arbeidet med den igangværende jernbanereformen og var den første administrerende direktør i Bane Nor SF.

Siste arbeidsoppgave har vært å yte støtte til Jernbanedirektoratets ledergruppe i overgangen mellom to jernbanedirektører, samt å bistå i arbeidet med konkurranseutsetting av Trafikkpakke 1.

Stein har særlig kompetanse innenfor

  • Strategiarbeid.
  • Ledelse, både prosjekt- og linjeledelse.
  • Organisasjonsutvikling, både internt i virksomhetene og med tilknytningsformer mellom underliggende samferdselsvirksomheter og Samferdselsdepartementet.
  • Styrearbeid.
  • Rådgivning til politiske beslutningstakere.