RAMS, Sikkerhet og beredskap

Railsupport kan bistå jernbaneoperatører og leverandører med faglig bistand innen både sikkerhet og beredskap

Vi har tung kompetanse innenfor risikovurderinger og RAMS. vil kunne bistå med kartlegging av risikoforhold gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser, Sikringsrisikoanalyser, Utvikling av avviksrutiner og beredskapsplaner for ulike typer hendelser.

Vi vil også kunne bistå med å planlegge og gjennomføre øvelser av ulike slag.

Railsupport kan også tilby 3.parts vurderinger knyttet til signal- og materiellanskaffelser.