Bjørn Forsmo

Bjørn Forsmo driver i dag egen rådgivningsvirksomhet og er tilsluttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner. Han har utdannelse innen prosjektledelse, risikoanalyse og sikkerhetsledelse og han er sertifisert som revisjonsleder i henhold til NS-EN ISO 19011.

Han har lang erfaring fra ulike oppgaver innen jernbanerelatert virksomhet. Han har erfaring fra ulike mellomlederfunksjoner relatert til togdrift i NSB. I Gardermobanen var han prosjektleder for tilrettelegging av kunderettede funksjoner på de stasjonene der flytogene skulle stoppe og dette ble videreført som terminalsjef i Flytoget i drift. Som seniorrådgiver i Railconsult AS har han blant annet hatt oppdrag knyttet til etablering og drift av nye virksomheter innen godstrafikk herunder etablering av styringssystem og kontakt med Statens jernbanetilsyn i forbindelse med innhenting av tillatelser.

Fra 2011 har han hatt fagansvar for revisjon og inspeksjon innen sikkerhetsstyringen i NSB Persontog. I dette lå ansvar for å etablere årlige revisjonsprogram og å gjennomføre revisjonene i programmet samt rapportere resultatene. Fra 2016 ble fagansvaret utvidet til også å gjelde gransking/undersøkelser av uønskede hendelser, herunder etablere metodikk og systematikk knyttet til gjennomføring og oppfølging av resultatene.

Bjørn har særlig kompetanse innen:

  • Sikkerhetsledelse og styring
  • Jernbanelovgivning
  • Styringssystemer
  • Operativ drift